η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Βέλτιστες πρακτικές Therapy 2.0

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα βέλτιστων πρακτικών Therapy 2.0

Ένας από τους στόχους του προγράμματος Therapy 2.0 είναι να δώσει μια εικόνα για τη διεθνή κατάσταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής παροχής συμβουλών και ηλεκτρονικής ψυχοθεραπείας. Για το σκοπό αυτό, η κοινοπραξία του έργου παρουσιάζει μια σειρά από παραδείγματα ορθής πρακτικής. Ως αποτέλεσμα, στην πλατφόρμα Therapy 2.0 παρουσιάζονται 48 παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Ως πρώτο βήμα εντοπίστηκαν 100 περιπτώσεις από 25 ευρωπαϊκές και 5 μη ευρωπαϊκές χώρες. Οι εταίροι του έργου χρησιμοποίησαν ένα κοινό πρότυπο κείμενο όπου καταγράφτηκαν θέματα, ομάδες στόχοι και είδη καλών πρακτικών. Κατά την επεξεργασία και ταξινόμηση των 100 περιπτώσεων, πολλές επιλογές ταξινόμησης ήταν δυνατές, έτσι τα αποτελέσματα ταξινόμησης στις διάφορες κατηγορίες δεν προστίθενται μέχρι το 100%.

Μερικά από τα αποτελέσματα είναι:

Στα περισσότερα παραδείγματα, η ομάδα στόχος της υπηρεσίας είναι ενήλικες (84%). Μόνο το 40% αφορά ρητά (επίσης) παιδιά ή εφήβους. Λιγότερο από το 20% των παροχών είναι σχεδιασμένες για γονείς, ζευγάρια, θεραπευτές / συμβούλους και εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας.

Τα θέματα που διαπραγματεύονται είναι ποικίλα. Περισσότερες από τις μισές από τις υπηρεσίες προσφέρουν γενική συμβουλευτική ή θεραπεία ανεξάρτητα από συγκεκριμένα θέματα. Περίπου το ένα τρίτο των καλών πρακτικών αναφέρονται ρητά στην κατάθλιψη (33%) και το άγχος (29%). Οι ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, τα προβλήματα διατροφής, τα προβλήματα εθισμού και σχέσεων έχουν μια μάλλον χαμηλή εκπροσώπηση: Μόνο το 5 έως 8% των υπηρεσιών απευθύνονται σε άτομα με τέτοια προβλήματα. Μεμονωμένες περιπτώσεις αφορούν την αντιμετώπιση του άγχους, την εξάντληση, τα προβλήματα ύπνου, τη σεξουαλική βία και τις χρόνιες παθήσεις. Συμβουλευτική σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και με προβλήματα εργασίας προσφέρεται και σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι τύποι των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ήταν στην πλειοψηφία των συμβουλών (57%) και της θεραπείας (48%). Η καθοδήγηση, τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά, οι πλατφόρμες πληροφόρησης και οι διαδικτυακές κοινότητες αντιπροσωπεύονται με λιγότερα από 20%.

Οι διάφορες χώρες που αναλύθηκαν δεν έδειξαν συνεπή εστίαση όσον αφορά τις ομάδες-στόχους, τα θέματα και τους τύπους υπηρεσιών. Σημαντικό εύρος διαδικτυακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας βρέθηκε στον Καναδά και την Αυστραλία, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στην χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και στην έλλειψη υπηρεσιών τύπου πρόσωπο με πρόσωπο και στις δύο χώρες. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντοπίστηκε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό υπηρεσιών θεραπείας σε σύγκριση με την παροχή συμβουλών. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί προφανώς να εξεταστεί στο πλαίσιο ειδικών νομικών κανονισμών και πολιτικών υγείας στις διάφορες χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία, η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) συνεισφέρει εν μέρει στις δαπάνες για υπηρεσίες online θεραπείας, ενώ παρόμοιες προσεγγίσεις δεν υπάρχουν ακόμη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Σκανδιναβία και στις χώρες της Βαλτικής, ένας σημαντικός αριθμός πλατφορμών συμβουλευτικής απευθύνεται σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι 100 περιπτώσεις καλής πρακτικής ελέγχθηκαν από την κοινοπραξία του έργου προκειμένου να επιλεχθούν οι βέλτιστες. Τα κριτήρια ποιότητας ήταν θέματα όπως η προσβασιμότητα για την ομάδα-στόχο, η διαφάνεια της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και οι ηθικές πτυχές. Επιπλέον, ελήφθησαν υπόψη τα χαρακτηριστικά των οργανισμών παροχής υπηρεσιών: Η εξειδίκευση των συμβούλων και των θεραπευτών και οι θεωρητικές προσεγγίσεις ενσωματώθηκαν επίσης ως τεχνικές πτυχές, π.χ. την ποιότητα του λογισμικού, την ασφάλεια διακομιστή και τη φιλικότητα προς τον χρήστη.

Μέσω μιας λίστας ελέγχου ποιότητας, οι εταίροι του σχεδίου μείωσαν τις διαθέσιμες περιπτώσεις ορθής πρακτικής σε 48, οι οποίες ήταν οι πλέον πειστικές όσον αφορά τη συνολική ποιότητα. Αυτά τα παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής συλλέγονται και περιγράφονται λεπτομερώς στην πλατφόρμα Therapy 2.0. Πολλές λειτουργίες αναζήτησης διευκολύνουν την επιλογή των παραδειγμάτων.