η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Κατευθυντήριες Γραμμές Therapy 2.0

Εμφάνιση / λήψη Κατευθυντηρίων Γραμμών (PDF)

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές καθοδηγούν συμβούλους σε θέματα κοινωνικά, εκπαιδευτικά και ψυχολογίας καθώς και θεραπευτές στο να μεταφέρουν τις δεξιότητες που έχουν στην πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία στο διαδικτυακό περιβάλλον προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας με τη χρήση της τεχνολογίας. Στις Κατευθυντήριες Γραμμές επεξηγείται πώς οι κινητές συσκευές επικοινωνίας μπορούν να ενσωματωθούν στη συμβουλευτική και θεραπευτική διαδικασία, με γνώμονα ότι τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών υποστηρίζουν σχετικές δραστηριότητες των χρηστών τους, όπως η αξιολόγηση συμπεριφοράς και η άτυπη μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που εξετάζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές είναι πώς μπορούν να προσεγγιστούν σε κοινωνικο-πολιτιστικό επίπεδο τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως ψηφιακοί γηγενείς (ή αυτόχθονες του ψηφιακού κόσμου), και πώς μπορούν αυτοί να υποστηριχθούν προκειμένου να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα της θεραπευτικής/συμβουλευτικής διαδικασίας.