η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Το έργο Therapy 2.0 υλοποιήθηκε μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 31ης Αυγούστου 2018. Παρόλο που έχει ολοκληρωθεί ως έργο, οι ευρωπαίοι εταίροι του έργου διατηρούν το ενδιαφέρον τους στα θέματα της η-Συμβουλευτικής και της η-Ψυχοθεραπείας και επιθυμούν να διατηρούν επαφή με ιδιώτες ή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Προσκαλούμε κάθε επισκέπτη του δικτυακού τόπου Therapy 2.0 να πράξει ανάλογα και επιθυμούμε η ιστοσελίδα και η μαθησιακή πλατφόρμα μας να σας βοηθήσει να ωφεληθείτε από τα αποτελέσματα του έργου. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Έως τώρα, η εφαρμογή των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) σε δράσεις συμβουλευτικής και θεραπείας περιοριζόταν κυρίως στη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακών εργαλείων. Οι σύμβουλοι και οι θεραπευτές εξακολουθούν να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους χρησιμοποιώντας σχεδόν αποκλειστικά παραδοσιακά μέσα («στο ντιβάνι»). Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η προσέγγιση ατόμων που ανήκουν στις νεότερες γενιές καθώς και των επονομαζόμενων ψηφιακών γηγενών (οι αυτόχθονες του ψηφιακού κόσμου) ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται πλήρως, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα άτομα έχουν μια εντελώς διαφορετική επικοινωνιακή συμπεριφορά.

Στην καθημερινότητα των ατόμων αυτών, τα οποία συνιστούν την ομάδα-στόχο του έργου, οι ποικίλες εφαρμογές επικοινωνίας του Web 2.0 (όπως το Facebook, το Twitter, το WhatsApp, το Skype κ.τ.λ) αποτελούν προέκταση ή συμπλήρωμα της προφορικής επικοινωνίας. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε δράση συμβουλευτικής ή θεραπείας που απευθύνεται σε νεαρά άτομα θα πρέπει, προκειμένουν να είναι αποτελεσματική, να συμπεριλαμβάνει την η-Συμβουλευτική, δηλαδή αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ειδικού και του πελάτη/ασθενούς υλοποιούμενων μέσω ΤΠΕ.

Το έργο Therapy 2.0 στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου επίγνωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχουν οι θεραπευτικές και συμβουλευτικές διαδικασίες οι οποίες βασίζονται σε ΤΠΕ. Επιπλέον, στόχος του έργου είναι να αναπυχθεί ένας Πρακτικός Οδηγός για τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία, καθώς επίσης και μια συλλογή βέλτιστων πρακτικών και μία εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα.

Τα παράγωγα του έργου Therapy 2.0 είναι συγκεκριμένα, απτά και άμεσα εφαρμόσιμα στην πράξη. Η χρήση τους από συμβούλους και θεραπευτές ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας πέραν των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακής συζήτησης και αντισταθμίζει την απουσία πλήρους οπτικής και προφορικής επικοινωνίας. Με το έργο Therapy 2.0 διασφαλίζεται πως το θεραπευτικό μήνυμα θα φτάσει στους πελάτες/ασθενείς χωρίς καμμία από τις αρνητικές παρενέργειες που συνήθως συνοδεύουν τα μέσα επικοινωνίας που βασίζονται στην τεχνολογία.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιέχονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου.

Εργαλεία για την προσέγγιση νεαρών προσφύγων

Η μεθοδολογία του έργου Therapy 2.0 είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί και στην περίπτωση της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης. Μέσω των εργαλείων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου οι σύμβουλοι θα έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν σε εντελώς νέες ομάδες-στόχους μεταξύ των προσφύγων, επί παραδείγματι νεαρά άτομα ή/και ασυνόδευτα ανήλικα άτομα. Τα περισσότερα εξ’ αυτών, ειδικά οι νεαρές γυναίκες, έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες και συχνά υποφέρουν από κάποιου βαθμού μετατραυματική διαταραχή άγχους. Για τα άτομα αυτά, ο βασικός τρόπος επικοινωνίας είναι τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι δεν κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη γλώσσα των χωρών υποδοχής γίνεται σαφές ότι η συνήθης συμβουλευτική διά του λόγου απαιτεί είτε διερμηνείς – γεγονός αποτρεπτικό- είτε μια εξ’ ολοκλήρου διαφορετική προσέγγιση η οποία να χρησιμοποιεί ακριβώς τα μέσα εκείνο τα οποία τα εν λόγω άτομα θεωρούν οικεία.