η-Συμβουλευτική και θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις με ψηφιακούς γηγενείς

Το έργο Therapy 2.0 παρέχει ένα φάσμα αρθρωτού ηλεκτρονικού υλικού: υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης, το οποίο απευθύνεται προς ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, ψυχίατρους και συμβούλους ψυχικής υγείας.

  • Οι Κατευθυντήριες Γραμμές Therapy 2.0 καθοδηγούν συμβούλους σε θέματα κοινωνικά, εκπαιδευτικά και ψυχολογίας καθώς και θεραπευτές στο να μεταφέρουν τις δεξιότητες που έχουν στην πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία στο διαδικτυακό περιβάλλον προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας με τη χρήση της τεχνολογίας. Στις Κατευθυντήριες Γραμμές επεξηγείται πώς οι κινητές συσκευές επικοινωνίας μπορούν να ενσωματωθούν στη συμβουλευτική και θεραπευτική διαδικασία, με γνώμονα ότι τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών υποστηρίζουν σχετικές δραστηριότητες των χρηστών τους, όπως η αξιολόγηση συμπεριφοράς και η άτυπη μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που εξετάζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές είναι πώς μπορούν να προσεγγιστούν σε κοινωνικο-πολιτιστικό επίπεδο τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως ψηφιακοί γηγενείς (ή αυτόχθονες του ψηφιακού κόσμου), και πώς μπορούν αυτοί να υποστηριχθούν προκειμένου να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα της θεραπευτικής/συμβουλευτικής διαδικασίας.

  • Οι βέλτιστες πρακτικές Therapy 2.0 συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές με 48 διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Δείχνουν πώς η διαδικτυακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες και πέραν αυτής. Αποτελούν πηγή έμπνευσης και πληροφοριών.

  • Οι εκπαιδευτικές ενότητες Therapy 2.0 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μαθήματα αυτο-εκπαίδευσης ή για διδασκαλία σε σεμινάρια. Οι εννέα ενότητες καλύπτουν όλα τα σχετικά θέματα της ηλεκτρονικής παροχής συμβουλών και της διαδικτυακής ψυχοθεραπείας: το πλήρες φάσμα των εργαλείων ΤΠΕ, τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας μέσω υπολογιστή, τα νομικά και δεοντολογικά ζητήματα, τις οικονομικές πτυχές, τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες, τις ψυχολογικές πτυχές και τις ικανότητες και το πως να εξασκεί συμβουλευτική, με βάση τις ΤΠΕ, προς αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και ασυνόδευτους ανηλίκους.

  • Η εφαρμογή Therapy 2.0 για κινητές συσκευές υποστηρίζει την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό μέσω κινητών συσκευών. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ως ένα εικονικό περιβάλλον ενημέρωσης και εκμάθησης, καθώς και ως μέσο διάδοσης και διάχυση του Διαδικτυακού υλικού.